Робота практичного психолога ДПТНЗ «Переяслав - Хмельницький центр професійно-технічної освіти» базується на "Положенні про психологічну службу в системі освіти України", нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Враховуються підсумкові документи роботи даного навчального закладу, а також результати спостережень та досліджень, проведених психологічною службою Центру.

 Соціально-психологічна служба навчального закладу  бере активну участь в освітньо-виховному процесі. Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров'я, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція відхилень у розвитку особистості.   

Основні завдання соціально-психологічної служби:

- Розвиток індивідуальних особливостей – інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, захоплень, життєвих планів тощо;

- Створення сприятливого для розвитку особистості учнів психологічного клімату, що визначений насамперед організацією продуктивного спілкування із педагогами та однолітками;

- Надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки учням, їх батькам, майстрам в/н, викладачам, вихователям та іншим учасникам навчально-виховного процесу.

Мета: сприяння розумінню учнями через просвітницьку  роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня.

4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих негараздів в психологічному і особистісному розвитку учня.

У цьому напрямі проводяться різні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, службами у справах дітей, викладачами та студентами кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди».

Напрямки діяльності соціально-психологічної служби закладу:

 • Вивчення процесу адаптації учнів першого курсу до самостійного життя.     Профілактична дезадаптація.
 • Психологічний супровід розвитку учнів (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення «групи ризику» (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Рекомендації батькам, майстрам в/н, вчителям, учням.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.

Робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування, сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених та багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переселенцями зі сходу країни.

Практичний психолог здійснює:

- психологічне вивчення кожної окремої особистості для індивідуального підходу до неї протягом усього періоду навчання;

- забезпечення повноцінного розвитку, ранній вияв, профілактика та усунення поведінкових труднощів у межах психологічної компетенції – консультування адміністрації, педагогічного колективу та батьків з проблем навчання та виховання учнів;

- підвищує рівень психологічних знань;

- допомагає вирішенню проблем педагогів особистого та професійного характеру.

Соціальний педагог здійснює:

- посередництво між освітніми установами, сім'єю тощо, організація їх взаємодії;

- створює соціальне середовище, умови всебічного розвитку молоді;

- сприяння участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості тощо;

- залучення учасників виховного процесу до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, за участю різних установ, громадських організацій, окремих громадян тощо;

- своєчасне виявлення серед учнівської молоді закладу професійної освіти так званих "важких" учнів та учнів "групи ризику".

Робота практичного психолога спрямована на адаптацію учня в колективі, професії, його соціалізацію, психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Адміністрація ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький ЦПТО» звертається до психологічної служби із такими запитами:

Дослідження інтелектуального розвитку учнів.

 1. Профорієнтаційна робота з учнями.
 2. Дослідження рівня розвитку пізнавальних здібностей.
 3. Профілактика вживання алкогольних та наркотичних засобів.
 4. Профілактика суїциду. 

      Головними формами діяльності практичного психолога є: психодіагностична і консультативна робота, корекційно-відновлювальна і розвивальна діяльність, просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота і за потребою зв'язки з громадськістю.

         Психологічне консультування учнів проводиться з проблем:
- взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль в колективі);
- взаємостосунки з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями, дорослими, батьками, ровесниками;
- взаємостосунки чоловік-жінка;
- усвідомлення власної особистості, внутрішньо особистісні конфлікти, профілактика комплексу неповноцінності;
- залежності особистості (алкогольній, наркотичній, комп’ютерній) і за результатами діагностики.

Психологічне консультування педпрацівників проводиться з проблем:
-   адекватного усвідомлення свого статусу в сім'ї, родині, професії, суспільстві;
- роботи по формуванню учнівського колективу;
- роботи з педагогічно занедбаними дітьми;
- роботи з схильними до девіантної поведінки учнями;

Організація психологічної просвіти

 З метою формування психологічної культури, підвищення психологічної компетенції викладачів, учнів та батьків психологічна просвіта проводиться за напрямками:

Ø      педагогічних працівників:

-        виступи на педагогічних радах;
-       проведення психолого-педагогічних семінарів;
-        методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;
-   через матеріали стенду "Поради педагогам".

Ø      учнів:

-          методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;

-  пропаганда здорового способу життя за програмою "Рівний - рівному";
-  через інформацію стенду "Психологи радять".

Ø      батьків:

-          виступи на батьківських зборах;
-         індивідуальні бесіди з батьками.

 

 

 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

- з метою кращої соціалізації молоді для дівчат III курсу проводяться тренінги по "Запобіганню торгівлі людьми";
- з метою зниження ризику насильства, як фізичного, психологічного так і сексуального, для дівчат І курсу проводяться тренінгові заняття "Як запобігти насильству".
- з метою реалізації державної програми профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу проводиться цикл тренінгових занять.
- з метою попередження суїцидальної поведінки проводяться виховні години з елементами тренінгу.