ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                      Директор ДПТНЗ

                                                                        «Переяслав –Хмельницького ЦПТО»

                                                                         ____________________М.П. Лопата

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ПЛАН РОБОТИ

інтерактивної  читальні

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

План роботи складено згідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.1999р.

Бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, берегинею та скарбницею людських знань.

Бібліотека навчального закладу забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну  цілеспрямовану допомогу учням в опануванні навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомитись із різноманітними джерелами інформації, навчає користуватися ними, формує інформаційну культуру, читацьку компетентність учнів.

 

 1. Основні завдання і напрями роботи бібліотеки у 2018-2019  навчальному році

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.
 3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу
 4. Координація роботи бібліотеки зі школярами, педагогами в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.
 5. Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.
 6. Систематична робота бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового  фонду, основу  якого складала б українська книга.
 7. Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності шляхом популяризації літератури, надання через книгу найновіших знань, навичок та компетенцій яких вони потребують у своєму професійному житті на яких формуються фахові знання та професійна діяльність.
 8. Виховання громадянина-патріота України, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, розвиток її творчих та пізнавальних здібностей.
 9. Формування універсального бібліотечного фонду, який відповідає змісту навчання у ЦПТО, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечення його належного розміщення, обліку і зберігання.
 10. Підвищення ролі бібліотеки у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ:

 Освітня:

          Озброєння учнів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.

-           Формування в бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити учнів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивідуальної освітньої та групової діяльності.

-           Співпраця  бібліотекаря з педагогічним колективом.

-           Долучення бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.

Соціальна:

-           Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієнтації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

Інтелектуальна:

-           Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої,  гуманістично  орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.

Самоосвітня:

-           Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим учнем роботі, необхідної для вдосконалення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.

-           Якнайповніше забезпечити потреби учнів в літературі, яка задовольняє їх пізнавальні інтереси.

 Культурологічна:

-           Поглиблення знань читачів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.

Виховна:

-           Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.

-           Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

-           Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.

-           Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.

-           Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Інформаційна:

-           Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-виховного процесу; інформування батьківської громадськості; систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс  бібліотеки.

     Головна мета бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна  реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

 НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

-           Робота з учнями.
-           Уроки культури читання.
-           Бібліографічні огляди.
-           Інформаційні ті інші огляди літератури.
-           Предметні тижні.
-           Підтримка виховних заходів.

 1. Аналіз основних показників роботи бібліотеки

 

Бібліотечний фонд станом на  01.06.18 р. 51682 примірників.

З них:
-  художньої  літератури - 9454 примірників.
-  підручників – 5696 примірників.
- політична література – 3934 примірників
- с/г література – 6996 примірників
- природнича література – 3356 примірників
- мистецтво – 705 примірників
- технічна – 10780 примірників
- брошури – 329 шт.
- інша - 7287

Станом на 01.09.2018 всього :

- учнів - 486;
- педагогічних працівників  - 70;
Загальна кількість виданих бібліотекою  книг та журналів за 2017/2018  - 29348 примірників.
Книгозабезпеченість: 77,05 книг на особу
Читаність: 43,8
Обертаність: 0,56

 

 

Бібліотекар                                                                                          Л.С. Шевченко