ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

супроводу під час інклюзивного навчання

І. Загальні положення

1.1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, показники її якості для суб’єктів, які надають цю послугу.

1.2. Цей Державний стандарт застосовується для: організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям, які відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ)   потребують супроводу під час перебування в закладах освіти (крім позашкільних), та яких зараховано до відповідного закладу; здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

1.3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення стану індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

отримувач соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (далі - отримувач соціальної послуги) - дитина, яка відповідно до висновку ІРЦ потребує супроводу під час перебування в закладах освіти;

особа, яка надає послугу супроводу під час інклюзивного навчання (далі – асистент дитини) - соціальний робітник, один з батьків отримувача соціальної послуги або законний представник, які безпосередньо виконують заходи, що складають зміст соціальної послуги та пройшли відповідну підготовку за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання - комплекс заходів,  спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання у освітньому процесі шляхом надання підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки в приміщенні, на території закладу освіти, або на іншій території під час екскурсій, навчальних поїздок, інших заходів, передбачених  освітнім  процесом;

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про соціальні послуги" та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

2.1. Підставою для отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання є рішення місцевого органу влади, прийняте на підставі звернення (клопотання) керівника закладу освіти, підтверджене згодою (заявою) одного з батьків отримувача соціальної послуги або його законного представника та копія висновку Інклюзивно-ресурсного центру.

2.2. Рішення про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання чи відмову у її наданні за рахунок бюджетних коштів приймається відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.3. Відмова у наданні соціальної послуги повинна супроводжуватися письмовим повідомленням із зазначенням причин відмови.

2.5. Підставою для припинення надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання є:

письмова відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання;

відрахування або переведення отримувача соціальної послуги до іншого закладу освіти / закладу інституційного догляду та виховання;

рішення команди психолого-педагогічного супроводу закладу освіти;

зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги. Після усунення протипоказань надання послуги відновлюється;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання або його дострокове припинення;

смерть отримувача соціальної послуги.

 ІІІ. Визначення індивідуальних потреб

3.1. Соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається асистентом дитини, після оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

3.2. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється інклюзивно-ресурсним центром / командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами із залученням отримувача соціальної послуги та його батьків або законних представників.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту.

3.3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

3.4. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Ініціатором перегляду індивідуальних потреб може бути надавач соціальної послуги або один з учасників команди психолого-педагогічного супроводу закладу освіти.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється у разі потреби один раз на півроку.

 ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

4.1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

4.2. Індивідуальний план складається командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами із залученням надавача соціальної послуги та узгоджується з одним із батьків отримувача соціальної послуги та/або його законним представником.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту.

4.3. Індивідуальний план переглядається разом з одним батьків / законним представником отримувача соціальної послуги через місяць з дня початку її надання, надалі - раз на півроку або частіше (за потреби).

 V. Укладання договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

5.1. Договір про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання укладається між керівником закладу освіти, надавачем соціальної послуги / асистентом дитини та одним із батьків отримувача соціальної послуги або його законним представником (далі – договір).

Дія договору може бути призупинена в порядку, визначеному діючим законодавством.

5.2. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

6.1. Соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається впродовж навчального року у приміщенні, на території закладу освіти, або на іншій території під час екскурсій, навчальних поїздок, інших заходів, передбачених  освітнім  процесом.

6.2. Строки, графік, періодичність надання соціальної послуги під час інклюзивного навчання узгоджуються з батьками дитини або його законним представником після визначення її індивідуальних потреб та зазначаються у договорі.

6.3. У разі зміни індивідуального плану згідно п.4.3. з надавачем укладається новий договір зі змінами або вносяться зміни в діючий.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

7.1. Доступність соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та їхніх батьків або законних представників про соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація розміщується, спеціальних стендах у доступному місці приміщення закладу освіти, на веб-сайті та у приміщенні надавача соціальних послуг тощо.

7.2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні батьки, законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Гендерний підхід:

соціальна послуга надається з урахуванням статі асистента дитини відповідно до статі самої дитини

7.4. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги та їх батькам або законним представникам надається інформація про можливість оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувач соціальної послуги та його батьки або законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства відносно надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги для особистих потреб, отримувати від них кошти, цінні подарунки тощо.

7.5. Конфіденційність інформації:

1) надавач послуги використовує методи і процедури реєстрації та зберігання інформації та даних, пов'язаних з процесом надання соціальної послуги. Вони реєструються, використовуються, обробляються і зберігаються відповідно з методами і процедурами, встановленими надавачем соціальної послуги з обов’язковим дотриманням діючого законодавства.

2) реєстрація, обробка та архівація даних здійснюються своєчасно, відповідно до положень законодавства, методами і правилами, встановленими керівником суб’єкта надання соціальної послуги.

3) дані, що стосуються отримувача соціальної послуги (оцінки індивідуальних потреб, індивідуальні плани, особові справи, договори про надання послуги, соціальна картка та ін.), зберігаються надавачем надання соціальної послуги в режимі конфіденційності. При цьому забезпечується безперешкодний доступ батьків або законного представника дитини до даних, що стосуються отримання нею соціальної послуги.

4) надавач соціальної послуги заносить інформацію і дані в особову справу і зберігає її в безпечних умовах, актуалізує її і використовує відповідно до положень законодавства та порядку встановленого суб’єктом, що надає соціальну послугу.

5) надавач соціальної послуги вживає заходів щодо захисту персональних даних і конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників відповідно до вимог законів України "Про інформацію”, „Про захист персональних даних”;

6) отримувач соціальної послуги та його законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

7) надавачі соціальної послуги інформують законних представників отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

 VІІІ. Зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

8.1. Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, та орієнтовний час для їх виконання, що використовується при наданні соціальної послуги супроводу, наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

 ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

9.1. Надавач соціальної послуги, забезпечує необхідну кількість  працівників та/або інших залучених асистентів дитини відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги.

9.2. Безпосереднє надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання здійснює асистент дитини (соціальний робітник, один з батьків / законний представник отримувача соціальної послуги або визначена батьками чи уповноваженим органом особа, яка може надавати послугу супроводу під час інклюзивного навчання).

9.3. Асистент дитини повинен володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518 і в обов’язковому порядку пройти навчання щодо надання послуги, за програмою затвердженою Мінсоцполітики, організоване обласними центрами соціальних служб із залученням громадських обєднань, міжнародних організацій, благодійних та інших неурядових організацій, що мають досвід надання такої послуги.

9.4. Надавач соціальної послуги супроводу під час інклюзивногонавчання вживає заходів щодо підвищення кваліфікації асистентів дитини, їх формального та неформального професійного навчання та проведення атестації.

9.5. Асистент дитини повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

 Х. Приміщення та обладнання

10.1. Приміщення та обладнання  закладу освіти, де навчається отримувач послуги повинно бути доступним, індивідуалізовано відповідно до його потреб, мати розумне пристосування.

10.2 Надавач має право письмово надавати пропозиції адміністрації закладу освіти щодо:

закупівлі відповідного обладнання для врахування при складанні/ внесенні змін до індивідуального плану розвитку дитини.

про недостатність (наявність/відсутність) відповідного обладнання в приміщені де буде  потребувати дитина з особливими освітніми потребами.

врахування індивідуальних потреб дитини та/або усунення інших порушень.

 ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

11.1. Надавач соціальної послуги організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

11.2. Надавач соціальної послуги створює можливості для обміну досвідом з іншими надавачами соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

 ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги

Надавач соціальної послуги організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів, фізичних осіб - підприємців.

 ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

13.1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

13.2. Надавач соціальної послуги здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та їхніх батьків або законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності надавача соціальної послуги та безпосередньо асистента дитини і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

 ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Надавач соціальної послуги здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту супроводу під час інклюзивного навчання

15.1. Діяльність надавача соціальної послуги підлягає внутрішній та зовнішній оцінці на відповідність професійним, законодавчим вимогам.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання застосовуються  показники якості соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання оприлюднюються на власному веб-сайті (за наявності) і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх батьків або законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці чи територіальної громади, де здійснює свою діяльність надавач соціальної послуги.

15.2. Надавач соціальної послуги проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

15.3. До процедури проведення оцінювання залучаються асистенти дитини, отримувачі соціальної послуги та їхні батьки або законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

15.4. Надавачі соціальної послуги підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Надавач соціальної послуги вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх батьків або законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності надавача соціальної послуги;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

 ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.